نهال

به سلسلهٔ نهال

   نشر داشته های این صفحه با حفظ امتیاز به بنیاد شاهمامه در هر جای دیگر مجاز است.

فراخوان همکاری از جانب  «نهال»

به مناسبت دهسالگی ایجاد بنیاد شاهمامه

۱۵ مارچ ۲۰۱۳

گامی در احیای مجدد سلسلهٔ نهال

دست اندرکاران بنیاد شاهمامه خرسندند که بار دیگر نظر به درخواست علاقمندان مجله نهال برگی در این صفحه می افزایند. از اینکه نسبت ذیقی وقت نتوانسته ایم نهال را به شکل مجله مرتباً تهیه کنیم، معذوریم ولی چون تدوین و یا ترجمهٔ برگی زیر نام «نهال» نیز شاید بتواند بخشی از این کمی را تکافو کند، از این بعد میخواهیم سلسلهٔ نهال را با ترجمهٔ رساله ها و کتابک های جداگانه دنبال کنیم. از تمام علاقمندان و آنهاییکه نشر این سلسله را ضروری میپندارند، تمنا میکنم تا در ادامهٔ این سلسله ما را یاری رسانند. ما در نظر داریم آنچه به ذوق فرزندان مان بدست میرسد، به شکل رساله و یا برگهای مجزا ولی به سلسلهٔ «نهال» به نشر رسد، چه با این روش شاید زمینه بیشتر کار در این عرصه از جانب ما و شما میسر شود. توجه بیشتر ما در آینده به گردآوری و نشر مواد آموزشی و معلوماتی با ترجمه کتب و رساله های پذیرفته شدهٔ نصاب های آموزشی کشورهای میزبان مان خواهند بود و از آن عده قلمبدستان و خانواده های که دسترسی به چنین مواد و موارد دارند و با کار ترجمه آشنا اند، صمیمانه درخواست میکنیم، تا در ادامهٔ این سلسله به ما بپیوندند تا موادی در سطح کودکان و نوجوانان ما برای داخل و خارج وطن به زبان های کشور تهیه شود؛ چه همه میدانیم که نیاز چنین مواد برای اطفال در داخل کشور نهایت مبرم است.

 منیژه نادری   مسؤول بنیاد شاهمامه، هالند

یادآوری: در صورت چاپ  داشته های این صفحه لطفا با بنیاد شاهمامه تماس بگیرید تا رسالهٔ انتخابی شما با کیفیت بهتر برای چاپ ارایه شود.

Nehal14-225x320Nehal-15web

De Boerderij
ستورگاه
Kangoeroeboek
Deltas
برگردانی به فارسی
نومبر ۲۰۱۳


نهال

گاهنامه برونمرزی کودکان و نوجوانان افغانستان (آموزشی و معلوماتی)

صاحب امتیاز و چاپ: بنگاه شاهمامه-هالند

مدیر مسؤول: منیژه نادری

هیئت شورای دبیران: اقلیما پریان، عتیق فقیری، م. ش. فرهود و سالار عزیزپور

هیئت تحریر در ویرایش مطالب خود را آزاد میدانند.

مطالب فرستاده شده به ادارۀ «نهال» واپس نمیشود.
مسؤولیت محتوای مطالب بدوش نویسندگان است.
نشر برگهای نهال با حفظ حق امتیاز به “شاهمامه” در سایت های دیگر مجاز است

Nehal13-159x220

شماره سیزدهم
سال پنجم
بهار ۱۳۸۸ خورشیدی
برابر به مارچ ۲۰۰۹ مسیحی

Nehal13b-150x150

:ویژۀ کودکان

– صفحات آموزشی، سرگرمی ها و سرودها، قصه

ویژۀ نوجوانان:
– صفحات آموزشی، جوانه ها، سروده ها و سرگرمی ها

ویژۀ نوجوانان و بزرگسالانِ سواد آموز

– صنف زبان مادری ما

– جهان ما
– باران تیزابی
– انرژی چیست؟
– قند و قروت
– حروف قمری و شمسی

– از زبان تاریخ


12

 شماره دوازدهم
سال سوم
زمستان ۱۳۸۶ خورشیدی
برابر به نومبر ۲۰۰۷ مسیحی

Nehal12b-150x150

گزینه های این شمارهویژۀ کودکان: صفحـات آمـوزشی، سرگرمی ها و سرودها

ویژۀ نوجوانان: صفحات آموزشی، جوانه ها، سروده ها و سرگرمی ها

ویژۀ نوجوانان و بزرگسالان: قند و قروت از احسان سلام ورود عنصر ترک و نفوذ دولت ساسانی از تاریخ غبار عناصر سازندۀ شعر شبگیر پولادیان نکاتی برای والدین و چند مطلب دیگر


Nehal11A-150x150

Nehal11B-150x150


در برگهای این شماره

ویژۀ کودکان: صفحـات آمـوزشی، سرگرمی ها و سرودها و قصه

این بخش ها ویژۀ نوجوانان گنجانید شده است: صفحات آموزشی، جوانه ها، سروده ها، فکاهی و سرگرمی ها،  سروده ها،از زبان تاریخ ،

معرفی دو شخصیت معروف سویدنی

ویژۀ نوجوانان و بزرگسالان: بیایید طنز را بشناسیم از احسان سلام، بنیاد های شعراز شبگیر پولادیان، برگی از ادبیات معاصر افغانستان نوشتۀ عزیزپور،عقب ماندگی ذهنی در اطفال از دوکتور محمد انور ترابی

و چند مطلب دیگر

Nehal10-150x150

شماره دهم، سال سوم
بهار ۱۳۸۶ خورشیدی، مارچ ۲۰۰۷ مسیحی

ویژۀ کودکان: صفحـات آمـوزشی، سرگرمی ها و سرودها،

ویژۀ نوجوانان: صفحات آموزشی، جوانه ها، سروده ها و سرگرمی  ها

ویژۀ نوجوانان و بزرگسالان:  آموزش خوشنویسی از فاروق سروش، برگی از ادبیات معاصر افغانستان نوشتۀ  سالارعزیزپور، افغانستان در زمان دولت یفتلی ها، رباب و دو تار هراتی نوشتۀ عبدالوهاب مددی، عقب ماندگی ذهنی در اطفال از دوکتور محمد انور ترابی و چند مطلب دیگر


Nehal8-9a-150x150 Nehal8bb-150x150

 در شماره های هشتم و نهم “نهال” این مطالب پیشکش شده است:

ویژۀ کودکان: صفحـات آمـوزشی، سرگرمی ها و سرود ها
ویژۀ نوجوانان: صفحات آموزشی، جوانه ها، سرگرمی ها و آموزش خوشنویسی
ویژۀ نوجوانان و بزرگسالان: برگی از ادبیات معاصر افغانستان از سالارعزیزپور، افغانستان در زمان دولت کوشانی، بیناد های شعر نوشتۀ شبگیر پولادیان، از متن تا مطن از قلم م. ش. فرهود، کاپی خوانی در کنسرتها از عبدالوهاب مددی، درست بنویسیم ازاستاد لطیف ناظمی، نکاتی برای والدین و چند مطلب دیگر.


Nehal7-150x150

Nehal7b-150x150

 فهرست مطالب این شماره: صفحـات آمـوزشی، سرگرمی ها و سرود ها ویژۀ کودکان، صفحات آموزشی، جوانه ها، سرگرمی ها و آموزش خوشنویسی برای نوجوانان، برگی از ادبیات معاصر افغانستان از سالار عزیزپور ویژۀ نوجوانان، درست بنویسیم نوشتۀ استاد لطیف ناظمی ویژۀ بزرگسالان ، اصول تدریس زبان مادری برای کودکان و نوجوانانِ دور از میهن از فاروق سروش ویژۀ بزرگسالان، نکاتی برای والدین ویژۀ بزرگسالان و چند مطلب دیگر


Nehal6-150x150

شماره ششم، سال دوم،بهار ۱۳۸۵ خورشیدی، مارچ ۲۰۰۶ خورشیدی

 گزیده های شمارۀ ششم: صفحـات آمـوزشی، سرگرمی ها و سرود ها (ویژۀ کودکان)، صفحات آموزشی (ویژۀ نوجوانان)، جوانه ها، گزینه های شعروسرگرمی برای نوجوانان، علل پیدایش رنسانس نوشتۀ م. ش. فرهود (ویژۀ نوجوانان )، برگی از ادبیات معاصر افغانستان از سالار عزیزپور(ویژۀ نوجوانان)، درست بنویسیم نوشتۀ  استاد لطیف ناظمی (ویژۀ نوجوانان و بزرگسالان )، سقوط استیلای خارجی و تاسیس دولت های مستقل افغانستان (ويژۀ نوجوانان )، اصول تدریس زبان مادری برای اطفال و نوجوانانِ دور از میهن، فاروق سروش (ویژۀ بزرگسالان)، بستری شدن كودكان در بیمارستان (ویژۀ بزرگسالان )    و چند مطلب دیگر


Nehal5-150x150

شماره پنجم،سال دوم، زمستان ۱۳۸۴ خورشیدی، جنور

 گزیده های شمارۀ ششم: صفحـات آمـوزشی، سرگرمی ها و سرود ها (ویژۀ کودکان)، صفحات آموزشی (ویژۀ نوجوانان)، جوانه ها، گزینه های شعروسرگرمی برای نوجوانان، علل پیدایش رنسانس نوشتۀ م. ش. فرهود (ویژۀ نوجوانان )، برگی از ادبیات معاصر افغانستان از سالار عزیزپور(ویژۀ نوجوانان)، درست بنویسیم نوشتۀ  استاد لطیف ناظمی (ویژۀ نوجوانان و بزرگسالان )، سقوط استیلای خارجی و تاسیس دولت های مستقل افغانستان (ويژۀ نوجوانان )، اصول تدریس زبان مادری برای اطفال و نوجوانانِ دور از میهن، فاروق سروش (ویژۀ بزرگسالان)، بستری شدن كودكان در بیمارستان (ویژۀ بزرگسالان )    و چند مطلب دیگر

nehal4-150x150

شماره چهارم، سال نخست، خزان ۱۳۸۴ خورشیدی، اکتوبر ۲۰۰۵ مسیحی

Nehal3-150x150

شماره سوم، سال نخست، تابستان ۱۳۸۴ خورشیدی، جولای ۲۰۰۵ مسیحی

Nehal2-150x150

شمارهٔ دوم، سال نخست، بهار ۱۳۸۴ خورشیدی، مارچ ۲۰۰۵ مسیحی

nehal1-150x150

شمارهٔ نخست، سال نخست، زمستان ۱۳۸۳ خورشیدی، دسمبر ۲۰۰۴ مسیحی