انتشارات شهمامه

Books published in 2022-2024

برای سفارش لطفن پیوست کتابهای آمادهء فروش را با کلیک روی همین سطر نگاه کنید و سفارش خویش را به
Read More

لایحهٔ چاپ آثار در انتشارات شاهمامه

فشردهٔ لایحهٔ پذیرش آثار برای چاپ: نرخنامه با همکاری بنگاه «تصویر»:
Read More

«ناشناس ناشناس نیست»، هالند

۱۶ مارچ ۲۰۱۹، هالند گرداننده: شکر الله شیون ● سرنامه: ناشناس ناشناس نیست ● درونمایه: سرگذشت دکتور صادق فطرت  ●
Read More

ستورگاه

De Boerderij ستورگاه Kangoeroeboek Deltas برگردانی به فارسی نومبر ۲۰۱۳
Read More

من مزرعه را خوش دارم

   نشر داشته های این صفحه با حفظ امتیاز به بنیاد شاهمامه در هر جای دیگر مجاز است. یادآوری: در
Read More

Books Published 2016 – 2017

==      استفادهٔ ابزاری از دین در افغانستان از قلم نصیر مهرین مارچ ۲۰۱۶      گنجینهٔ محبت سروده
Read More

Books Published 2015

شماری  یا بخش های از این کتابها قابل دسترسی اند که با انتخاب پشتی باز می شوند. “شاهمامه” تنها در
Read More

Books Published 2013 – 2014

    شماری  یا بخش های از این کتابها قابل دسترسی اند که با انتخاب پشتی باز می شوند. “شاهمامه”
Read More

سلسلهٔ ۹۹ گام/Literacy Series

  شماری  یا بخش های از این کتابها قابل دسترسی اند که با انتخاب پشتی باز می شوند. “شاهمامه” تنها
Read More

Books Published 2003 – 2013

کتابهایی که از پاییز ۱۳۸۲  تا بهار ۱۳۹۲  خورشیدی با همکاری بنیاد شاهمامه به چاپ رسیده اند:      افسانه
Read More