انتشارات شهمامه

Books published in 2022-2023

برای سفارش لطفن پیوست کتابهای آمادهء فروش را با کلیک روی همین سطر نگاه کنید و سفارش خویش را به
Read More

لایحهٔ چاپ آثار در انتشارات شاهمامه

فشردهٔ لایحهٔ پذیرش آثار برای چاپ: نرخنامه با همکاری بنگاه «تصویر»:
Read More

«ناشناس ناشناس نیست»، هالند

۱۶ مارچ ۲۰۱۹، هالند گرداننده: شکر الله شیون ● سرنامه: ناشناس ناشناس نیست ● درونمایه: سرگذشت دکتور صادق فطرت  ●
Read More

ستورگاه

De Boerderij ستورگاه Kangoeroeboek Deltas برگردانی به فارسی نومبر ۲۰۱۳
Read More

من مزرعه را خوش دارم

   نشر داشته های این صفحه با حفظ امتیاز به بنیاد شاهمامه در هر جای دیگر مجاز است. یادآوری: در
Read More

محصول ۲۰۱۶ – ۲۰۱۷ مسیحی

==      استفادهٔ ابزاری از دین در افغانستان از قلم نصیر مهرین مارچ ۲۰۱۶      گنجینهٔ محبت سروده
Read More

محصول ۲۰۱۵ مسیحی

شماری  یا بخش های از این کتابها قابل دسترسی اند که با انتخاب پشتی باز می شوند. “شاهمامه” تنها در
Read More

بخش دوم، کتابهای ۱۳۹۲ – ۱۳۹۳ خورشید

    شماری  یا بخش های از این کتابها قابل دسترسی اند که با انتخاب پشتی باز می شوند. “شاهمامه”
Read More

سلسلهٔ ۹۹ گام/Literacy Series

  شماری  یا بخش های از این کتابها قابل دسترسی اند که با انتخاب پشتی باز می شوند. “شاهمامه” تنها
Read More

بخش نخست کتابها /Books Part One

کتابهایی که از پاییز ۱۳۸۲  تا بهار ۱۳۹۲  خورشیدی با همکاری بنیاد شاهمامه به چاپ رسیده اند:      افسانه
Read More