گزارشها

«ناشناس ناشناس نیست»، هالند

۱۶ مارچ ۲۰۱۹، هالند گرداننده: شکر الله شیون ● سرنامه: ناشناس ناشناس نیست ● درونمایه: سرگذشت دکتور صادق فطرت  ●
Read More

برنامهٔ قدردانی

از کارکردهای علمی، اجتماعی و فرهنگی داکتر عزیز گردیزی ۶ اگست ۲۰۱۶، هالند   Part I   Part II  
Read More

تجلیل از دهسالگی انشا

انجمن نویسنده گان و شاعران افغانستان ۲۶th October 2013, Holland Part 1 Part 2   Part 3 Part 4 Part
Read More

روز کتاب

گزارش ویدیویی از همایش «کتاب» به ابتکار «فارو»، «فافون» و بنیاد «شاهمامه» ۳۱ اکتوبر ۲۰۱۵، هالند ۳۱ October 2015, The
Read More

کنفرانس «داعش در افغانستان»

کنفرانس اروپایی، ۱۲ دسمبر ۲۰۱۵، هالند بخش نخست بخش دوم بخش سوم بخش چهارم بخش پنجم بخش ششم بخش هفتم
Read More

کنفرانس پیرامون قتل فرخنده

۱۲ مارچ ۲۰۱۶ :بخش نخست :بخش دوم بخش سوم: بخش چهارم: بخش پنجم: بخش ششم:   برنامه صوتی: ۱- ۲-
Read More

تجلیل نوروز، «رودکی» کانون فرهنگی تاجیک

گزارش مکمل ویدیویی برنامهء تجلیل از نوروز کانون فرهنگی رودکی در هالند ۱۶-۰۴-۲۰۱۶ تهیه شده در ستدیوی شاهمامه Part 1
Read More

بنیاد حقوق قربانیان افغانستان

بنیاد حقوق قربانیان افغانستان Afghanistan Victims’ Rights Foundation www.avrfoundation.com ۲۳ April 2016, The Netherlands تهیهٔ گزارش ویدیویی: شاهمامه بخش نخست بخش
Read More