• آکتوبر 23, 2016

بازتاب شاهمامه در دیگر نشریات

بنیاد شاهمامه دهساله شد

نصیر مهرین

برگرفته از صفحه وزین «خوشه»

http://khosha-weblog.blogspot.de/

مارچ ۲۰۱۳، هامبورگ

دهسال پیش ، در ماه مارچ ۲۰۰۳ بنیاد شاهمامه درکشورهالند به ابتکار جفت فرهنگدوست و پیراسته با آرزوهای نیک اجتماعی ، بانو منیژه نادری وآقای عتیق فقیری آغاز به کار فرهنگی – نشراتی نمود.

گزینش نام ” شاهمامه ” نیز جای ارج گذاری خود را داشت. زیرا در اوضاعی که فریاد از اجزای پیکر شاهمامۀ بامیان گوش های دردنیوش را به ابراز احساس وا میداشت، این نام از همدردی وهمدلی با همه کسانی بسخن داشت که فرهنگ وتاریخ وارزش های گرانبها را درتۀ پای جنون جهال بی خرد دیدند. اکنون نیز هرباری که این نام در نظر می آید، این تصور جان تازه می یابد که: ” شاهمامه” نمرده است. شاهمامه فراموش نشده است.

بنیاد شاهمامه طی ده سال فراورده های تحسین برانگیزی آفرید. کتاب های متعددی را از نویسندگان ، شعرا وپژوهشگران با صحافت زیبا انتشار داد. اما، این یکی از ابعاد کارکرد های نیکوی این بنیاد است. این بنیاد در زمینه های اجتماعی دست به کار های ابتکاری دیگری نیز یازید. به گونۀ مثال ، در زمینۀ آشنایی کودکان، معیوبان ودختران بیشماری با دوچرخه ( بایسکیل ) سواری ، وارد خدمت به هموطنان در داخل کشور شد. اقدام مبتکرانه یی که به زودی بنیاد ونیکوکاری های شریفانه اش را سر زبانها نهاد

* * *

Man1-150x150

بانومنیژه نادری، مبتکر فعالیت های بنیاد شاهمامه

بنیاد شاهمامه درهالند با استفاده از فناوری های عصری، زمینه های تبادل نظر میان اهل ابراز نظرپیرامون موضوعات فرهنگی را هموارنمود. به تجلیل شخصیت های فرهنگی- هنری پرداخت. از لیلا صراحت روشنی جوانمرگ یاد کرد و به هنر همایون مروت فلمساز نو اندیش احترام گذاشت. . . و ده ها مشغولیت هنری وفرهنگی را ، با حسن سلوک وپیشامد های صمیمانه پیش بردند.

من در اینجا نه قصد شرح همه فراورده ها وخوبی های این بنیاد گرامی را داشتم ونه برایم میسر است. اما آرزویم این است که علاقمندان به دو جای دیگری مراجعه نماید. نخست برای آشنایی با آن چه که بنیاد شاهمامه انجام داده است ، به تارنمای آن مراجعه شود به این نشانی : www.shahmama.com.
و دیگری، به نتایج کارکردهای دیگران. این موضوع دومی ، مستلزم تأمل به کیفیت،نتایج کار وسهمگیری نهاد ها و شخصیت های مختلف است، که به ویژه طی بیش از دهسال پسین به گونه یی برای کشور زخمین ومظلوم ما گامی نهاده اند. شاید یکی از نتایج این باشد، که برخی به جاه ومقامی دلخوش نمودند، برخی زیر نام سهمگیری به بازسازی به افزایش سرمایۀ خویش مددی رسانیدند. برخی اگر دربازسازی اش، سهمی بیشتر نتوانستند ایفا نمایند، به ویرانی اش نکوشیدند. اما، عده یی هم با دل های آگنده از سهمگیری پاک وشفاف ، قدمی برداشتند، بدون اینکه درم و دالری بردارند. دیری نخواهد گذشت که سهمگیری همه در معرض بارپرسی و داوری دقیقتر قرار بگیرد.

احساس من از سهمگیری بنیاد شاهمامه این است که با توجه به میزان توان وتوشه، گام سالم و پاک نهاده است. از اینرو در این یادآوری فشرده سهم بانو منیژه نادری وآقای عتیق فقیری وهمکاران ایشان را ارج می گذارم. آرزومند هستم، موفقیت های فرهنگی ، هنری واجتماعی بیشتر را نصیب شوند

* * *


بازتاب کارنامه های شاهمامه در نشرات دیگر

Man1-150x150

گفتگو با منیژه  نادری، مسؤول بنیاد شاهمامه 

* * *


نقد، بررسی و بازتاب کارنامۀ “شاهمامه” در نشرات دیگ

50

دفتر شعر به زبان هالندی
سیروس کفایی(شاعر ایرانی)
پاییز ۱۳۸۴

نقدی بر دفتر شعر سیروس کفایی

نوشتۀ داکتر اندر م. ی. ا. نایمان

* * *


نقد، بررسی و بازتاب کارنامۀ “شاهمامه” در نشرات دیگر

محفل فرهنگی به مناسبت انتشار دیوان “پورغنی”

49

دیوان پورغنی
به کوشش سهیلا احمدی غنی

گزارش از: واسع بهادری (سایت کابل ناتهـ)

پس از انتشار دیوان اشعار شادروان عبدالقدیر پورغنی، به تاریخ هفتم ماه جنوری محفل با شکوهی در هوتل گلسرخ هامبورگ از طرف دختر مرحوم خانم سهیلا احمدی پورغنی دایر گردید. درین محفل در حدود (۱۲۰) تن از شاعران، نویسندگان، فرهنگدوستان و علاقمندان و نزدیکان خانواده مرحوم پورغنی گرد آمده بودند. (ادامه)

* * *


نقد، بررسی و بازتاب کارنامۀ “شاهمامه” در نشرات دیگر

PuzhuheshiDarGustara11

به بهانهء چاپ کتاب

پژوهشی در گسترۀ زبان و نقدی بر عوامل نابسامانی آن در افغانستان

برگرفته از سایت کابل ناتهـ www.kabulnath.de

در روزگاری که زبان فارسی در بستر نخستینش با ستیزهء دوست و دشمن روبه روست؛ در روزگاری که روشنفکر نمای سرزمینم خاموشی و نگفتن را پسندیده تر از مسؤولانه گفتن می پندارد؛ در روزگاری که زبان های سرزمینم آماجِ تهاجم برتری جویی قدرتمندان وحاکمان بوده و است؛ …ادامه

* * *

چند آفرین و ایکاش و ایدریغ

در گوشه و کنار “پژوهشی در گسترهء زبان”
صبورالله سیاه سنگ
hajarulaswad@yahoo.com

پیشنما: یادداشت کنونی فشردهء پنداشت و دریافت یکی از خوانندگان کتاب سالار عزیزپور با سرنامهء “پژوهشی در گسترهء زبان و نقدی بر عوامل نا به سامانی آن در افغانستان” است.
خواندن “چند آفرین و ایکاش و ایدریغ” ۹۰ دقیقه وقت را خواهد گرفت.
دو چشم: دو دیدگاه
تا امروز به کلینیک چشم نرفته ام، نه از آن رو که بینایی آسیب ناپذیری دارم، بل میترسم، چون میدانم که دکتور برای درمان دیدگانم عینکی دارای دو شمارهء ناهمسان خواهد داد. آنگاه ناگزیر خواهم بود به چشم راست شیشهء “منفی دو” و به چشم چپ شیشهء “منفی هشت” بگذارم تا مگر دید و دریافتم همگون شوند. زیرا، هنگام دیدن و خواندن هر چیزی، همواره خوبیهای جهان را نیمه میبینم و ناخوبیها را دو چندان. تنها خداوند میداند، چقدر دلم میخواهد چنین نمیبود تا شمارهء دوستانم فزونی میگرفت.
دوستی با نویسندهء پژوهشگر
سالار گرانمایه را از روزگاری که خود را عزیزپور نمینوشت، میشناسم. او از ۱۹۷۹ و ۱۹۸۰ تا کنون برای من دوست مهربان، و تا یادم می آید، از همانندانم و من یک سر و گردن بلندتر و چندین گام و گردنه جلوتر بوده است. ادامه

* * *

سخنی پیرامون “آخرین وخشور” دفتر شعر سالار عزیزپور، نوشتۀ پوهاند لطیفی

* * *

یک نویسنده دو کتاب و چند سخن

منیر سپاس

درین زمان که کسی دل نمی دهد به سخن
ترحم است بر آن طوطیی که گویا شد.
صائب تبریزی
(ادامه)

* * *


نقد، بررسی و بازتاب کارنامۀ “شاهمامه” در نشرات دیگر

نگاهی به آخرین وخشورنوشتۀ داکتر سیاهسنگ برگرفته از سایت فردا

akherin_wakhshorjpg1

خرین وخشور
دفتر شعر
سالار عزیزپور بهار۱۳۸۴

انتشارات شهمامه با چاپ دفتر شعر محترم سالار عزیزپور به نام “اخرین وخشور” بار دیگر دستاورد تازه اش را به خوانندگان پیشکش کرده است. این اثر ارزنده دارای سروده های عاشقانه و سیاسی نویسنده، پژوهشگر و اندیشمندیست با بیشترین تلاشها در راه پالوده نگهداشتن زبان. ( ادامه)

* * *

برگرفته از سایت آسمایی

نام کتاب : آخرین وخشور
سراینده : سالار عزیز پور
تاریخ چاپ : بهار ۱۳۸۴
جای چاپ: بنگاه نشراتی شاهمامه
شماره گان : ۲۰۰ نسخه

آخرین وخشور ، دفتر شعری است از سالار عزیز پور که در آن شعرهایی در قالب های گوناگون و درونمایه های متنوع گرد آمده اند – غزل ، رباعی ، سنگردی ، سرودهای نیمایی و شعرهای سپید.

در صدای عزیزپور ، شکوهی از ویرانی ، بیداد و دلتنگی های غربت ، پژواک دارد و اندوه روزگاری که به بیان خودش « آفتاب در دل یک روز تنگ زندانی است » ، جز این چی می توان گفت .

کتاب به استاد واصف باختری پیشکش شده است و برخی از شعرهای کتاب نیز به کسان دیگر .

جلیل شبگیر پولادیان ، در جایی از مقدمهء کتاب می نویسد : « نوستالژی مالامال از حسرت و عزت گذشته ، سروده های عزیز پور ، از چاشنی غربت ، یعنی از چاشنی برخاسته از موقعیت او نیز سیراب می شود . « قصهء رفتن » تنها حادثهء رفتن یاران و دوستداران او نیست ، او خود نیز از رفته گان است و با پشتباری از تلخی هجران زیر آسمان گریان دلتنگی آذرخش و بغضی در گلو … » .

شناسنامهء شاعر ، « شناسنامهء تکدرختی است در دل باد ، رها شده بر بال های سرد خزان » و « اعتماد » بنای خانهء او است و پاداشی برای ماندن .

آخرین وخشور ، نخستین دفتر شعر عزیز پور است و او که بیشتر در زمینهء فرهنگ و پژوهش های زبانشاختی گام می زند ، تاکنون چهار کتاب منتشر کرده است و چند کتاب و رسالهء دیگر وی نیز آمادهء چاپ اند . خامه اش رساتر باد و باغ شعرش پراز پرنده های رنگین تخیل .

* * *


نقد، بررسی و بازتاب کارنامۀ “شاهمامه” در نشرات دیگر

نوروز، انگیزه و رسالت فرهنگی

برگرفته از سایت فردا

و مجله خاک (کانون فرهنگی افغانستان مقیم بلغاریا )، شماره ششم سال ۱۳۸۳، ص ۷۶ و۷۷

Nawrooz1

نوروز
انگیزه و رسالت فرهنگی
بشیر عزیزی
پاییز ۱۳۸۲

“نوروز” پژوهشیست تازه و برخاسته از یک خود آگاهی که در گذشته نظایر چنین پژوهشها را در کشور، کمتر داشته ایم. نویسنده در این اثر نه بر سیاق معمول و قرار دادی به گرد آوردن مآخذ و منابع برای بیان مفهوم نوروز پرداخته، بلکه دیدی (ادامه)

* * *


نقد، بررسی و بازتاب کارنامۀ “شاهمامه” در نشرات دیگر

بررسی داستان سیاه و سپید

نوشتۀ دکتر مسعود میرشاهی، اندیشمند ایرانی

۱۹ می ۲۰۰۴، پاریس

61

دست اندکاران بنگاه ویرایش شاهمامه از آقای مسعود میرشاهی بخاطر ارسال نوشتهء شان جهت نشر در این وبلاگ قلباْ متشکر اند.

سیاه و سپید نام یک داستان واقعی است که ا.آزرم آن را به صورت کتابی توسط انتشارات “شاهمامه” در ۱۲۷ صفحه در پاییز ۱۳۸۲ با تیراژ ۵۰۰ جلد در هلند منتشر کرده است. نویسنده در مقدمهء یک و نیم صفحه ای آن را کتابکی خوانده است که قصه زندگی و سیر زیستن و عشق جانسوزش، در آن حکایت شده است. محتوای داستان رامیتوان در آیینه شعر فروغ فرخزاد، در چکامه ای به نام ناشناس خلاصه کردکه چنین است

در پرده های درهم امیال سرکشم
نقش عجیب چهرهء یک ناشناس بود

ادامه

از « سیاه و سپید» تا « یأس از یاوه»

55

در ماه های پسین از ا. آزرم ، سه کتاب شعر و داستان چاپ شده است؛ به این نام ها :
– سیاه سپید ، یک داستان واقعی
– طاعون ، یک داستان میانه
– با یأس از یاو ، دفتر شعر

هر سه کتاب را بنگاه نشراتی شاهمامه ، انتشار داده است که تا کنون از این سازمان نشراتی مجموعاً ده عنوان کتاب چاپی دیده ایم ، با صحافت و چاپ مرغوب و مطبوع .

ا. آزرم بانویی است با احساس و تخیل نیرومند که در سرزمین هالیند میزید و از چندی به این سو دست به نگار شعر و داستان می زند و شور و شیدایی خاصی را در نبشه هایش می توان گواه بود .

در نثرش ، حدیث خون و شبیخون جاریست و در شعرش ، آیه هایی از یأس و دلزده گی و سرانجام زنده گی یاوه .

زنده گیم تمام
یأس نه همیشه پرگلی است
که اش از قامت تو
آویخته ام
دیدارهایم
یاوه های نه همیشه به چایست
که اش از برای تو
سروده ام

هرچند تنهایی و یأس و یاوه ، مثلثی است که سراسر شعرها را در مهِ اندوهگنانه یی پیچیده است ، امّا ، عشق و ایمان و باور به خواستن و زیستن و بودن قامت بلند اندیشهء او را می سازد و « کتیبهء بلند عشق را که بر فرداهاست ».

زبان ا.آزرم با آن که در هاله یی از ابهام شاعرانه پیچیده است ، امّا ، زبانی است فخیم و آگنده از صورخیال.

شعرهای سپید بی وزن وی ، چنان آهنگین و هم آوا و انداموار اند که خواننده احساس نمی کند شعر سپید بی وزن را می خواند ، چون وزنی به آرامش رودباری آرام در سینهء سبزه زاری حریری را تا پایان کتاب احساس می کند. قافیه ها هرازگاه سرلند می کنند تا سروده های او را نیمایی بسازند ، ولی به آرامی در پایان مصراع های آهنگین می لمند . چشم انتظار آنیم تا صدای ا.آزرم خاموش نگردد. بر این « گبرصادق » سپس و سلام

برگرفته از سایت آسمایی

* * *


نقد، بررسی و بازتاب کارنامۀ “شاهمامه” در نشرات دیگر

همایش خوانش رمانِ شنگری به زبانِ آلمانی در شهرِ آراوِ سویس، شام جمعه ۲۵ جون ۲۰۱۰ برگزار گردید.

Shingari-150x150

شنگری
داستان
نوشتۀ عزیز الله ایما
چاپ دوم فبروری ۲۰۰۹

* * *


عزیز الله ایما بر بلندای یک کامیابی تازه

AkramUsman

داکتر اکرم عثمان

اخیراً از نویسنده و داستانویس ارزنده عزیز الله ایما مجموعه ای زیبا شامل ده داستان به اداره مجله رسید که از هر نظر جالب و دلپذیر بود.
دیگر دیرگاهیست که عزیز الله ایما به عنوان داستاننویس نوآور و صاحب استعداد خود را تثبیت کرده و در حلقه داستاننویسان چیره دست ما جا گرفته است.
عنوان مجموعه حاضر “مردها به بام دنیا رفته اند” می باشد. این مجموعه در ۶۴ صفحه آراسته شده و در تابستان ۱۳۵۸ خورشیدی از سوی بنیاد نشراتی ” شاهمامهً هالند” به زیور طبع آراسته گردیده است.
از تمام قصه های مندرج در این مجموعه بر می آید که نویسنده به تمام رموز و تکنیک های داستان نویسی معاصر احاطه کامل دارد و از انشای پخته و سخته در ایجاد داستان هایش بهره برده است.
برخی از این داستان ها در حال و هوای ریالستی نوشته شده و شماری از آنها فرا زمانی و فرا مکانی میباشند و نویسنده با چیره دستی از مرز های داستانویسی مالوف و متداول گذشته است.
خصیصهء دیگر قصه های این دفتر استحکام عبارات، انشای خوش و انتخاب موضوعات بکر می باشد.
حسن مطلع داستان های این مجموعه “دریا …طوفانی بود” می باشد و حسن ختامش داستانی بنام “گریز” می باشد، و سایه خدا، مردا به بام دنیا رفته اند، پس تو هم مرده ای؟ پس از پنجاه سال، دستمال سبز، تو مرد این خانه هستی! خونریزتر و تروریست دیگر داستان های کوتاه عزیز الله ایما می باشند که به عنوان متن این دفتر آمده اند. کارکنان فردا چاپ این کتاب زیبا را به قلمزن عزیز جناب عزیز الله ایما تبریک می گویند و مطالعه آنرا به دوستان فردا توصیه می کنند.