• دسمبر 11, 2016

کنفرانس وضع کنونی حقوق بشر در افغانستان

و بیستمین سالگرد تأسیس فدراسیون سازمانهای پناهنده گان افغان در هالند «فافون»
۱۰ دسمبر ۲۰۱۶، شهر لایدن، هالند

 

بخش نخست:

فشردهٔ فعالیت های بیست سالهٔ فدراسیون سازمانهای پناهنده گان افغان در هالند:

بخش دوم:

بخش سوم:

بخش چهارم: