سه گزینه از یک دریچه

سه گزینه از یک دریچه

امشب ازکوچه شنیدم…

 شاعر: عبدالمالک عطش

… های میهن شاعر: استاد واصف باختری

پارچه شعری از خالده فروغ