• اپریل 5, 2017

برنامهٔ قدردانی

از کارکردهای علمی، اجتماعی و فرهنگی
داکتر عزیز گردیزی
۶ اگست ۲۰۱۶، هالند

 

Part I

 

Part II

 

Part III

 

Part IV

 

Part V