دیداری

10TH ANNIVERSARY OF ESTABLISHMENT OF ENSHA

LogoEnsha2-317x320In Honor of Afghan National Football Team Champoinship


In honor of the great scholar Professor Said Alefshah Ghazanfar

UstadGhazanfar4-240x320

1927-21 March 2013

Please sent your messages and memories concerning this great personality to our address so we could add it to this archive:

info@shahmama.com


In Honor of M. Aman Naderi

My beautiful picture

M. Aman Naderi 1935-1990In Honor of Dr. Homaira Nakhat Dastgirzada

23rd April 2011, Holland

Arranged by FAROE & Shahmama

hom


In Honor of Homayoon Morowat

Arranged by FAVON

Morowat


Kabul’s Water Research by Dr. Hanan Roostai


Adul Satar Wali

1277-1313  Khurshidi- Kabul

SatarWali


In Grief of Hashmat Khan
A Well-known filmmaker

HashmatKhatتجلیل از دهسالگی انشا (انجمن نویسنده گان و شاعران افغانستان

LogoEnsha2-317x320In Honor of Afghan National Football Team Champoinship


گرامیداشت از دانشمند شهیر کشور

UstadGhazanfar4-240x320

1927-21 March 2013

لطفا، خاطره های و پیامهای تان را در باب این شخصیت بزرگ به نشانی همین صفحه بفرستید تا به این آرشیف علاوه شود

info@shahmama.com


در بزرگداشت از استاد محمد امان نادری

My beautiful picture

M. Aman Naderi 1935-1990در بزرگداشت از بانوی غزل داکتر حمیرا نکهت دستگیرزاده

23rd April 2011, Holland

Arranged by FAROE & Shahmama

hom


در بزرگداشت از همایون مروت

Arranged by FAVON

Morowat


پژوهشی از داکتر حنان روستایی


یادی از یک شخصیت بزرگ علمی کشور  

مرحوم عبدالستار ولی

1277-1313  Khurshidi- Kabul

SatarWali


در سوگ حشمت ولی خان
A Well-known filmmaker

HashmatKhat