همایون مروت

In Honor of Homayoon Morowat

 

a well-known Afghan Director and Scenarist

Arranged by FAVON

 

 

Part – 1

Part – 2

Part – 3

Part – 4

Part – 4A

Part – 5

Part – 6

Part – 7

Part – 8

Part – 9

Part – 10

در بزرگداشت از همایون مروت
کارگردان و سناریست شناخته شدهٔ کشور

 

برگزار کننده: انجمن سازمانهای پناهنده در هالند FAVON

 

 

Part – 1

Part – 2

Part – 3

Part – 4

Part – 4A

Part – 5

Part – 6

Part – 7

Part – 8

Part – 9

Part – 10