غزنی

Support The Educational Foundation for Blinds & Deaf of Ghazni!

A Documentary Film
March 2012

مرکز آموزشی نابینایان و ناشنوایان ولایت غزنی را حمایت کنید!
حوت ۱۳۹۰