پروژهٔ بایسکل برای دختران کابل

مسابقات

  مسابقات بایسکل رانی میان سه مکتب دختران شهر کابل به ادامۀ برنامه های پروژۀ بایسکل برای زنان افغان، جهت
Read More

گزارش ویدیویی

گزارش ویدیویی از پروژه بایسکل برای زنان افغان در کابل و فرهنگ استفادهٔ بایسکل در کشور هالند بخش نخست: بخش
Read More

تطبیق پروژهٔ بایسکل برای دختران

نخستین مرحلهٔ پروژۀ بایسکل برای زنان افغان در اپریل  ۲۰۰۸ با حمایت اقتصادی ۲۰۰۸ با حمایت اقتصادی نهاد خیریۀ کورد اید در کابل
Read More