• جون 17, 2020

گفت و شنودی در بزرگداشت از احمد ظاهر هنرمند محبوب کشور

گفت و شنودی در بزرگداشت از احمد ظاهر هنرمند محبوب کشور

به مناسبت سالروز درگذشت

جوزای ۱۳۹۹

بخش نخست:

 

 

بخش دوم: