گزارش ویدیویی

گزارش ویدیویی از پروژه بایسکل برای زنان افغان در کابل و فرهنگ استفادهٔ بایسکل در کشور هالند

بخش نخست:

بخش دوم:

بخش یوم:

بخش چهارم: