• سپتامبر 15, 2016

کنفرانس «داعش در افغانستان»

کنفرانس «داعش در افغانستان»

کنفرانس اروپایی، ۱۲ دسمبر ۲۰۱۵، هالند

بخش نخست

بخش دوم

بخش سوم

بخش چهارم

بخش پنجم

بخش ششم

بخش هفتم

بخش هشتم

بخش نهم

بخش دهم

بخش یازدهم

بخش دوازدهم