• سپتامبر 16, 2015

کنسرت استاد غلام عباس خان

کنسرت  استاد غلام عباس خان

گزینه یی از کنسرت پر خاطرهٔ استاد غلام عباس خان

غزل خوان شناخته شدهٔ هندوستان
با همنوایی اجمل «تاری»
و گرداننده گی فوزیه میترا

۲۲ می ۲۰۱۵، لایدن -هالند

بخش نخست

بخش دوم

بخش سوم