کتاب «خاطرات من»، هامبورگ

در بزرگداشت از هنرمند گران ارج عبدالوهاب مددی
از کتاب “خاطرات من” تجلیل می نماییم
کانون فرهنگی افغانستان – آلمان
و انجمن فرهنگی افغانهای شهر هامبورگ
۲۷ جنوری ۲۰۱۹، هامبورگ

 

بخش نخست:

بخش دوم:

بخش سوم:

 

بخش چهارم:

 

بخش پنجم:

بخش ششم:

گذاشته خواهد شد

بخش هفتم: