• آکتوبر 19, 2022

کتابهای نشر شده در ۲۰۲۲

کتابهای نشر شده در ۲۰۲۲

برای سفارش لطفن پیوست کتابهای آمادهء فروش را با کلیک روی همین سطر نگاه کنید و سفارش خویش را به وتساپ ۳۱۶۴۱۳۷۵۶۳۸ پیام بنویسید.


اسلام سیاسی، ابزاری برای اعمال قدرت در 
         منطقه و افغانستان، عالم جمال

گزیدهٔ مقالات و طرح های اقتصادی،‌ دکتر دستگیر
       رضایی

ناسیونالیزم فروقومی چپ افغانی و پیوند آن با
       سازمان های استخباراتی، عالم جمال

کودتاها در تاریخ افغانستان، نصیر مهرین

کوچهٔ قدیم ما، داستانهای کوتاه،  نعمت حسینی


گفتمان بحران افغانستان، داکتر سید موسی صمیمی

استبداد و دموکراسی در افغانستان، نصیر مهرین

سوزن / Platinum، یادنامۀ هفتاد زن افغانستان،
        صبور سیاسنگ، زمستان ۱۴۰۰ خورشیدی


خاطرات میر محمد صدیق فرهنگ
چاپ دوم، به اهتمام سید محمد فاروق فرهنگ و سی ضیاء فرهنگ


و ستاره هم گریسته بود،‌ داستانهای کوتاه،
       نعمت حسینی، زمستان ۱۴۰۰ خورشیدی


نگاهی به فرار های تاریخی و فرار اشرف غنی،  
        نصیر مهرین