• اپریل 16, 2019

«ناشناس ناشناس نیست»، لندن

۳۰مارچ ۲۰۱۹، لندن
گرداننده: شکر الله شیون
● سرنامه: ناشناس ناشناس نیست
● درونمایه: سرگذشت دکتور صادق فطرت 
● گردآورنده: صبورالله سـیاسنگ
● نشانی: siasang@yahoo.com
● چاپ: انتشارات شاهمامه/ هالند

بخش نخست:

 

بخش دوم:

 

بخش سوم:

بخش چهارم: