مسابقات

 

bycB

مسابقات بایسکل رانی میان سه مکتب دختران شهر کابل

7

به ادامۀ برنامه های پروژۀ بایسکل برای زنان افغان، جهت تشویق دختران مکاتب شهر کابل “شاهمامه” مسابقات رقابتی تیوری اساسات قوانین ترافیک و بایسکل رانی را میان سه لیسۀ آریانا، رابعۀ بلخی و عایشۀ درانی در کابل برگزار کرد. این مسابقات به سلسلۀ برنامۀ پروژۀ بایسکل برای زنان بوده که در سال ۲۰۰۸ با همکاری کمپنی جمال شماری از دختران مکاتب متذکره آموزش بایسکل رانی دیدند

33

در زمینه حدود ۷۰ سوال توسط “شاهمامه” تهیه و برای امتحال نظری به کابل فرستاده شد که ۵۰ پرسش آن برای امتحان انتخاب گردید. دختران هر سه مکتب با توجه و علاقمندی کامل به این مسابقه اشتراک کردند و از اینکه در چنین شرایطی دختران توجه به این حرکت مثبت اجتماعی دارند، ما هر سه گروپ را برنده میدانیم و از زمرهٔ پیشگامان در عرصه بهتر شدن وضعیت زن در افغانستان. ولی یادآور میشویم که نتیجهٔ امتحان نظری قناعتبخش نبود و از مراجعی چون وزارت تعلیم و تربیه و ریاست ترافیک کابل تمنا میکنیم که در امر آموزش اساسات قوانین ترافیک به خصوص برای شاگردان مکاتب جدی تر اقدام کنند. از اینکه بنیاد شاهمامه امکانات تهیهٔ مواد درسی برای آموزش قوانین ترافیک را دارد، امیدوارم هر موسسه یی که ضرورت به همکاری داشته باشند، روی ما حساب کنند

1

از موسسۀ خیریۀ Cord Aid که در تمویل پروژۀ بایسکل برای زنان افغان ما را یاری کرده اند سپاسگزاریم و توجه بیشتر شان را در قدم های بعدی آن خواهانیم

15

This sheet is for your answers.

aaa1