• سپتامبر 16, 2015

گزارش موسسهٔ معیوبان شهر غزنی

مرکز آموزشی نابینایان و ناشنوایان ولایت غزنی را حمایت کنید!
حوت ۱۳۹۰