سایر نشریات

نشرات دیگری که به همکاری بنیاد شاهمامه به چاپ رسیده اند و یا بنا بر مؤثریت مطلب، برای خواننده گان از جانب «شاهمامه» برگزیده شده است.  قطع و برگ آرایی شماری از این نشریه ها بخاطر حق کاپی  تغییر داده شده است و حق امتیاز هریک برمیگردد به مرجع مربوطه ان.

«شاهمامه» از خواننده گانی تمنا میکند که در صورت تکثیر مطلبی، مرجع مربوطهٔ آن را فراموش نکنند.

صسثیقبلا

HawaCover1-159x220

شمارهٔ مسلسل ۱۰-۱۱ حوا در تبعید
بهار و تابستان ۱۳۸۲ خورشیدی


ثور 1384(FAVON) آيينه نشريه مرکزی فدراسيون انجمن های پناهندگان افغان در هالند

1383قوس (FAVON) آيينه نشريه مرکزی فدراسيون انجمن های پناهندگان افغان در هالند

شماره دوم ندای پامير ارگان نشراتی پامير کانون سرتاسری پناهندگان افغان در هالند

شماره اول ندای پامير ارگان نشراتی پامير کانون سرتاسری پناهندگان افغان در هالند

دلو 1384 (FAVON) آيينه نشريه مرکزی فدراسيون انجمن های پناهندگان افغان در هالند