• سپتامبر 15, 2016

دیگر نشریات

دیگر نشریات

نشرات دیگری که به همکاری بنیاد شاهمامه به چاپ رسیده اند و یا بنا بر مؤثریت مطلب، برای خواننده گان از جانب «شاهمامه» برگزیده شده است.  قطع و برگ آرایی شماری از این نشریه ها بخاطر حق کاپی  تغییر داده شده است و حق امتیاز هریک برمیگردد به مرجع مربوطه ان.

«شاهمامه» از خواننده گانی تمنا میکند که در صورت تکثیر مطلبی، مرجع مربوطهٔ آن را فراموش نکنند.

صسثیقبلا

HawaCover1-159x220

شمارهٔ مسلسل ۱۰-۱۱ حوا در تبعید
بهار و تابستان ۱۳۸۲ خورشیدی


ثور ۱۳۸۴(FAVON) آیینه نشریه مرکزی فدراسیون انجمن های پناهندگان افغان در هالند

۱۳۸۳قوس (FAVON) آیینه نشریه مرکزی فدراسیون انجمن های پناهندگان افغان در هالند

شماره دوم ندای پامیر ارگان نشراتی پامیر کانون سرتاسری پناهندگان افغان در هالند

شماره اول ندای پامیر ارگان نشراتی پامیر کانون سرتاسری پناهندگان افغان در هالند

دلو ۱۳۸۴ (FAVON) آیینه نشریه مرکزی فدراسیون انجمن های پناهندگان افغان در هالند