تطبیق پروژهٔ بایسکل برای دختران

نخستین مرحلهٔ پروژۀ بایسکل برای زنان افغان در اپریل  ۲۰۰۸ با حمایت اقتصادی ۲۰۰۸ با حمایت اقتصادی نهاد خیریۀ کورد اید در کابل به کار آغاز کرد.

5

در آغاز مشکل بود تصور شود که دختران در افغانستان حتی حاضر شوند آموزش بایسکل رانی گیرند. ما بهتلاش خود ادامه دادیم تا به به هدف نزدیک شدیم و توانستیم شماری از دختران لیسه های “عایشۀ درانی“، “رابعۀ بلخی” و لیسۀ “آرایانا” را تحت آموزش گیریم.

6

Our trainer went to these schools and trained the interested girls, and soon they had a bike competition in Kabul.

78

از وزارت تعلیم و تربیه و ریاست ترافیک کابل سپاسگزاریم که ایشان خوشبینی خود را در مورد پروژۀ ما اظهار کرده اند و یک سیمینار وسیع را در زمینه تدویر کردند. قابل یاد آوریست که وزارت معارف افغانستان رساله یی را که در مورد اساسات قوانین ترافیک برای “پروژۀ بایسکل برای زنان افغان” که توسط “شاهمامه” تهیه شده بود، جزء نصاب تعلیمی مکاتب ساخته و در یک سیمینار سه روزه که توسط وزارت معارف و ریاست ترافیک و همکاری مستقیم کمپنی جمال نمایندۀ “شاهمامه” ترتیب یافته بود، حدود ۶۰۰ آموزگار در سه گروپ حضور یافته بودند. همچنان یک مقام عالی رتبۀ وزارت تعلیم و تربیه و رئیس ترافیک کابل نیز در مراسم افتتاح تشریف داشتند.

9 10 11

12 13

سیمینار سه روزه به تاریخ ۲۲ اکتوبر در لیسۀ امانی،  ۲۳ اکتوبر در لیسۀ رابعۀ بلخی و ۲۵ اکتوبر در عایشۀ درانی تدویر یافت. حدود ۲۰ خرجین بایسکل، ۲۰ چوکی اطفال مخصوص بایسکل از جانب نمایندۀ شاهمامه به ضرورتمندان در لیسۀ امانی، ۲۰۰ خریطۀ بایسکل، و ۳۱ چوکی برای معلمین و شاگردان لیسۀ رابعۀ بخلی، ۳۰ چوکی و ۲۰ خرجین بایسکل برای مستحقین در لیسۀ آریانا کمک شد تا دختران و زنان علاقه گیرند که در زنده گی روزمره از سهولت بایسکل استفاده کنند. مفاد اشیای توزیع شده از جانب جمال احمد آمر کمپنی جمال به اشتراک کننده گان توضیح گردید. البته معلمینی که در این سیمینار اشتراک کرده اند، مسئوولیت گرفتند که رسالۀ آموزش اساسات قوانین ترافیک را به شاگردان مکاتب مربوطۀ شان توضیح و تفهیم کنند.

14

از اداره های محترم لیسه های ذکر شده به خاطر همکاری و علاقمندی شان به پروژۀ بایسکل برای زنان افغان ممنونیم و از اراده و عزم آن دختران شجاعی که در این ترینگ سهم گرفته اند، قدردانی میکنیم و آرزومندیم ایشان از این ساده ترین وسیلۀ نقلیه در زندگی شان استفاده کنند و مفاد آن را تجربه کنند

15

سپس “شاهمامه” همراه با کمپنی جمال برنامۀ رقابتی میان دختران مکاتب متذکره را که در برگیرندۀ تیوری اساسات قوانین ترافیک و استفادۀ عملی بایسکل بود، روی دست گرفتند. در زمینه حدود ۷۰ سوال توسط “شاهمامه” تهیه و برای امتحال نظری به کابل فرستاده شده است که ۵۰ پرسش آن برای امتحان انتخاب گردید. این ارزیابی مسابقات در مکاتب راه اندازی شد.

فعالیت های پروژۀ بایسکل برای زنان افغان از جانب رسانه ها استقبال خوب شده و در کنار “شاهمامه“، از کمپنی جمال قدردانی به عمل آمده است و ایشان برای فعالیت های بیشتر تشویق شده اند و مسروریم که در زمینه به پیشرفت نایل آمدیم!

از موسسه خیریهٔ کورد اید  که به این برنامه توجه   و ما را حمایت کردند، سپاسگزاریم

Sample of theory exam: 70 questions