• سپتامبر 15, 2016

تجلیل نوروز، «رودکی» کانون فرهنگی تاجیک

تجلیل نوروز، «رودکی» کانون فرهنگی تاجیک

eyrudak

گزارش مکمل ویدیویی برنامهء تجلیل از نوروز

کانون فرهنگی رودکی در هالند

۱۶-۰۴-۲۰۱۶

تهیه شده در ستدیوی شاهمامه

Part 1

Part 2

Part 3

Part 4

Part 5

Part 6