• جنوری 31, 2020

به مناسبت هشتاد و پنجمین سالگرد زادروز داکتر فطرت ناشناس

به مناسبت هشتاد و پنجمین سالگرد زادروز داکتر فطرت ناشناس

۲۸ جنوری ۲۰۲۰

مصاحبه تلفونی با ناشناس، پیامها و آهنگها
انتشارات شاهمامه، هالند
تهیه کننده و گرداننده: منیژه نادری

بخش نخست

 

بخش دوم:

 

بخش سوم:

 

بخش آخر: