• سپتامبر 15, 2016

بنیاد حقوق قربانیان افغانستان

بنیاد حقوق قربانیان افغانستان

بنیاد حقوق قربانیان افغانستان

Afghanistan Victims’ Rights Foundation

www.avrfoundation.com

۲۳ April 2016, The Netherlands

تهیهٔ گزارش ویدیویی: شاهمامه

بخش نخست

بخش دوم

 

بخش سوم

بخش چهارم

بخش پنجم


بخش ششم