پروژه بایسکل برای دختران افغان

bycB

برنامهٔ بنیاد شاهمامه

تمویل کننده: Cord Aid

تطبیق کننده: بنیاد شاهمامه و کمپنی جمال در کابل

۲۰۰۸ میلادی

 گزارش ویدیویی از جریان پروژهٔ بایسکل برای زنان افغان و فرهنگ استفادهٔ بایسکل در کشور هالند

گزارشی از پروژهٔ بایسکل برای زنان در کابل

اهمیت استفادۀ بایسکل در کشور هالند

مسابقات بایسکل رانی دختران مکاتب در کابل برگزار شد!

(یادداشت مارچ ۲۰۱۸: قابل یاد آوریست که دختران علاقمند  بایسکل سواری این برنامه را مهم پنداشته و به شکل افتخاری برای سایر دختران ادامه داده اند و در دایرهٔ دوستان تبلیغ  و در یاد گیری بایسکل همکاری می کنند تا فرهنگ استفادهٔ بایسکل توسط دختران در کابل ترویج شود و همواره با بنیاد شاهمامه در تماس اند و گزارش میدهند.)

1

جهت پیشبرد بهتر امور زندگی، مردم ما به ایجاد سهولت های ترانسپورتی نیاز دارند.

بنا به ازدحام و ازدیاد موتر ها در جاده های شهر کابل، مشکلات مردم روز به روز بیشتر شده است و برای رسیدن از یک ساحه به ساحۀ دیگر شهر کابل، گاهی اتفاق می افتد که ساعت ها در جاده ها انتظار مانیم.

برای رفع این معضله چه خوب است اگر جهت رسیدن به کار های روزمره که احتمال اجرای آن با وسایل کوچک نقلیه مثل بایسکل و موتر سایکل امکان پذیر است، از این وسایل استفاده کنیم، تا از یکسو به موقع به کار خود رسیده بتوانیم و از سوی دیگر از ازدحام شهر بکاهیم و با دود موتر هوای شهر را بیشتر آلوده نسازیم.

نهاد شاهمامه به تمام باشنده گان شهر کابل، هم از مرد و زن پیشنهاد میکند تا با استفاده از بایسکل زمینۀ زندگی را به خود و هموطنان خود ساده و آسان سازند و همچنان در این هنگامی که راه ها نو و جاده های افغانستان بازسازی میشود، به دولت افغانستان پیشنهاد میکند که در کنار سرک های عمومی و جاده های فرعی، راههای بایسکل و خط های مخصوص بایسکل و موترسایکل را در نظر گرفته و زمینۀ بهتری برای ترانسپورت و گشت و گذر مردم در جاده ها فراهم سازند.

2

در کشور های پیشرفته با وضع قوانین جدی در زمینۀ ترافیک و ترانسپور کوشیده شده است تا دشواری های این عرصه را کم و نامحسوس سازند؛ طور مثال در کشور هالند، در کنار تمام جاده های عمومی و فرعی خط جداگانۀ بایسکل موجود است و قوانین خاص برای آن طرح شده است. در این کشور بایسکل به پیمانۀ زیاد استفاده میشود. مردم آن را بنا به ضرورت و سهولت آن را به کار میبرند و حتی جز نیازمندی های روزمرۀ ثروتمندان آن نیز شمرده میشود و هر راننده قوانین دادن حق اولیت به بایسکل را بسیار محترمانه مراعات میکند. در ستیشن های ریل، مارکیت ها و بازار ها، مکاتب و دانشگاهها و دیگر نقاط مزدحم ایستگاه های مخصوص آن وجود دارد.

3 4

چه خوب است که در کشور ما نیز این سهولت ها بوجود آید و زنان و دختران که بیشتر از نیمۀ نفوس کشور ما را میسازند، نیز بتوانند حد اقل از یکی از سهولت های کم مصرف ترانسپورتی در کار های روزمره، خود شان استفاده کنند.