• می 1, 2020

اظهارات داکتر فطرت ناشناس

۲۸-۲۹ اپریل ۲۰۲۰

بخش نخست:

توضیح وصیت مرحوم استاد عبدالحی حبیبی در مورد پته خزانه
یادآوری: در پرسش نخست کاربرد «وصیتنامه» اشتباه لفظی است و اینجا «وصیت» صدق میکند. (م ن)

 

بخش دوم:

توضیح دیدگاه داکتر ناشناس در مورد اصالت ادبی زبان پشتو و زیبایی اشعار قدما

 

بخش سوم:

سخنان پایانی در مورد پته خزانه
پیشینهء زبان اردو
و چند یادداشت تاریخی