• سپتامبر 15, 2016

آموزش رانندگی

آموزش رانندگی

Driving-437x320

در این سلسله قوانین ترافیک، راهنمایی ترافیک، تابلو ‌ها و علایم بالای جاده بطور مفصل به زبان فارسی دری تشریح شده است

.

به کوشش فرزان عمری مسؤول مکتب راننده گی: Quick Rijbewijs www.quickrijbewijs.nl انتشار: شاهمامه

.تقریبآ ۶۰۰ سوال ‌های پیشبنی, قانون و مقررارت و شناخت خطر مفصلآ جواب داده شده است

برای سفارش به ویبسایت این مرکز راننده گی مراجعه فرمایید:

http://www.quickrijbewijs.nl/product/driving-lesson