آموزش راننده گی

آموزش راننده گی

Learning Traffic Rules in Farsi

Driving-437x320

Prepared by: Fazan Omari
Quick Rijbewijs

www.quickrijbewijs.nl

Published by: Shahmama

about 600 question

Order: http://www.quickrijbewijs.nl/product/driving-lesson

Driving-437x320

در این سلسله قوانین ترافیک، راهنمایی ترافیک، تابلو ‌ها و علایم بالای جاده بطور مفصل به زبان فارسی دری تشریح شده است

.

به کوشش فرزان عمری مسؤول مکتب راننده گی: Quick Rijbewijs www.quickrijbewijs.nl انتشار: شاهمامه

.تقریبآ 600 سوال ‌های پیشبنی, قانون و مقررارت و شناخت خطر مفصلآ جواب داده شده است

برای سفارش به ویبسایت این مرکز راننده گی مراجعه فرمایید:

http://www.quickrijbewijs.nl/product/driving-lesson