داکتر حمیرا نکهت دستگیرزاده

In Honor of Dr. Homaira Nakhat Dastgirzada

A well-known Farsi poet and literator of Afghanistan

23rd April 2011, Holland

Arranged by FAROE & Shahmama

Nakhat2

Part – 1

Part – 2

Part – 3

Part – 4

Part – 5

Part – 6

Part – 7

Part – 8

Part – 9

Part – 10

Part – 11

Part – 12

Part – 13

Part – 14

Part -15

Part – 16

Part – 17

در بزرگداشت از بانوی غزل

داکتر حمیرا نکهت دستگیرزاده

23 April 2011, Holland

برگزار کننده گان: فدراسیون سازمانهای پناهنده گان در اروپا و بنیاد شاهمامه

Nakhat2

Part – 1

Part – 2

Part – 3

Part – 4

Part – 5

Part – 6

Part – 7

Part – 8

Part – 9

Part – 10

Part – 11

Part – 12

Part – 13

Part – 14

Part -15

Part – 16

Part – 17