نقد و بازتاب آثار چاپ شده

بنیاد شاهمامه دهساله شد

نصیر مهرین

برگرفته از صفحه وزین «خوشه»

http://khosha-weblog.blogspot.de/

مارچ ۲۰۱۳، هامبورگ

دهسال پیش ، در ماه مارچ 2003 بنیاد شاهمامه درکشورهالند به ابتکار جفت فرهنگدوست و پیراسته با آرزوهای نیک اجتماعی ، بانو منیژه نادری وآقای عتیق فقیری آغاز به کار فرهنگی – نشراتی نمود.

گزینش نام ” شاهمامه ” نیز جای ارج گذاری خود را داشت. زیرا در اوضاعی که فریاد از اجزای پیکر شاهمامۀ بامیان گوش های دردنیوش را به ابراز احساس وا میداشت، این نام از همدردی وهمدلی با همه کسانی بسخن داشت که فرهنگ وتاریخ وارزش های گرانبها را درتۀ پای جنون جهال بی خرد دیدند. اکنون نیز هرباری که این نام در نظر می آید، این تصور جان تازه می یابد که: ” شاهمامه” نمرده است. شاهمامه فراموش نشده است.

بنیاد شاهمامه طی ده سال فراورده های تحسین برانگیزی آفرید. کتاب های متعددی را از نویسندگان ، شعرا وپژوهشگران با صحافت زیبا انتشار داد. اما، این یکی از ابعاد کارکرد های نیکوی این بنیاد است. این بنیاد در زمینه های اجتماعی دست به کار های ابتکاری دیگری نیز یازید. به گونۀ مثال ، در زمینۀ آشنایی کودکان، معیوبان ودختران بیشماری با دوچرخه ( بایسکیل ) سواری ، وارد خدمت به هموطنان در داخل کشور شد. اقدام مبتکرانه یی که به زودی بنیاد ونیکوکاری های شریفانه اش را سر زبانها نهاد

Man1-150x150

بانومنیژه نادری، مبتکر فعالیت های بنیاد شاهمامه

بنیاد شاهمامه درهالند با استفاده از فناوری های عصری، زمینه های تبادل نظر میان اهل ابراز نظرپیرامون موضوعات فرهنگی را هموارنمود. به تجلیل شخصیت های فرهنگی- هنری پرداخت. از لیلا صراحت روشنی جوانمرگ یاد کرد و به هنر همایون مروت فلمساز نو اندیش احترام گذاشت. . . و ده ها مشغولیت هنری وفرهنگی را ، با حسن سلوک وپیشامد های صمیمانه پیش بردند.

من در اینجا نه قصد شرح همه فراورده ها وخوبی های این بنیاد گرامی را داشتم ونه برایم میسر است. اما آرزویم این است که علاقمندان به دو جای دیگری مراجعه نماید. نخست برای آشنایی با آن چه که بنیاد شاهمامه انجام داده است ، به تارنمای آن مراجعه شود به این نشانی : www.shahmama.com.
و دیگری، به نتایج کارکردهای دیگران. این موضوع دومی ، مستلزم تأمل به کیفیت،نتایج کار وسهمگیری نهاد ها و شخصیت های مختلف است، که به ویژه طی بیش از دهسال پسین به گونه یی برای کشور زخمین ومظلوم ما گامی نهاده اند. شاید یکی از نتایج این باشد، که برخی به جاه ومقامی دلخوش نمودند، برخی زیر نام سهمگیری به بازسازی به افزایش سرمایۀ خویش مددی رسانیدند. برخی اگر دربازسازی اش، سهمی بیشتر نتوانستند ایفا نمایند، به ویرانی اش نکوشیدند. اما، عده یی هم با دل های آگنده از سهمگیری پاک وشفاف ، قدمی برداشتند، بدون اینکه درم و دالری بردارند. دیری نخواهد گذشت که سهمگیری همه در معرض بارپرسی و داوری دقیقتر قرار بگیرد.

احساس من از سهمگیری بنیاد شاهمامه این است که با توجه به میزان توان وتوشه، گام سالم و پاک نهاده است. از اینرو در این یادآوری فشرده سهم بانو منیژه نادری وآقای عتیق فقیری وهمکاران ایشان را ارج می گذارم. آرزومند هستم، موفقیت های فرهنگی ، هنری واجتماعی بیشتر را نصیب شوند


بازتاب کارنامه های شاهمامه در نشرات دیگر

Man1-150x150

گفتگو با منیژه  نادری، مسؤول بنیاد شاهمامه 


نقد، بررسی و بازتاب کارنامۀ “شاهمامه” در نشرات دیگ

50

دفتر شعر به زبان هالندی
سیروس کفایی(شاعر ایرانی)
پاییز 1384

نقدی بر دفتر شعر سیروس کفایی

نوشتۀ داکتر اندر م. ی. ا. نایمان


نقد، بررسی و بازتاب کارنامۀ “شاهمامه” در نشرات دیگر

محفل فرهنگی به مناسبت انتشار دیوان “پورغنی”

49

دیوان پورغنی
به کوشش سهیلا احمدی غنی

گزارش از: واسع بهادری (سایت کابل ناتهـ)

پس از انتشار دیوان اشعار شادروان عبدالقدیر پورغنی، به تاریخ هفتم ماه جنوری محفل با شکوهی در هوتل گلسرخ هامبورگ از طرف دختر مرحوم خانم سهیلا احمدی پورغنی دایر گردید. درین محفل در حدود (120) تن از شاعران، نویسندگان، فرهنگدوستان و علاقمندان و نزدیکان خانواده مرحوم پورغنی گرد آمده بودند. (ادامه)


نقد، بررسی و بازتاب کارنامۀ “شاهمامه” در نشرات دیگر

PuzhuheshiDarGustara11

به بهانهء چاپ کتاب

پژوهشی در گسترۀ زبان و نقدی بر عوامل نابسامانی آن در افغانستان

برگرفته از سایت کابل ناتهـ www.kabulnath.de

در روزگاری که زبان فارسی در بستر نخستینش با ستیزهء دوست و دشمن روبه روست؛ در روزگاری که روشنفکر نمای سرزمینم خاموشی و نگفتن را پسندیده تر از مسؤولانه گفتن می پندارد؛ در روزگاری که زبان های سرزمینم آماجِ تهاجم برتری جویی قدرتمندان وحاکمان بوده و است؛ …ادامه

* * *

چند آفرين و ايکاش و ايدريغ

در گوشه و کنار “پژوهشی در گسترهء زبان”
صبورالله سياه سنگ
hajarulaswad@yahoo.com

پيشنما: يادداشت کنونی فشردهء پنداشت و دريافت يکی از خوانندگان کتاب سالار عزيزپور با سرنامهء “پژوهشی در گسترهء زبان و نقدی بر عوامل نا به سامانی آن در افغانستان” است.
خواندن “چند آفرين و ايکاش و ايدريغ” 90 دقيقه وقت را خواهد گرفت.
دو چشم: دو ديدگاه
تا امروز به کلينيک چشم نرفته ام، نه از آن رو که بينايی آسيب ناپذيری دارم، بل ميترسم، چون ميدانم که دکتور برای درمان ديدگانم عينکی دارای دو شمارهء ناهمسان خواهد داد. آنگاه ناگزير خواهم بود به چشم راست شيشهء “منفی دو” و به چشم چپ شيشهء “منفی هشت” بگذارم تا مگر ديد و دريافتم همگون شوند. زيرا، هنگام ديدن و خواندن هر چيزی، همواره خوبيهای جهان را نيمه ميبينم و ناخوبيها را دو چندان. تنها خداوند ميداند، چقدر دلم ميخواهد چنين نميبود تا شمارهء دوستانم فزونی ميگرفت.
دوستی با نويسندهء پژوهشگر
سالار گرانمايه را از روزگاری که خود را عزيزپور نمينوشت، ميشناسم. او از 1979 و 1980 تا کنون برای من دوست مهربان، و تا يادم می آيد، از همانندانم و من يک سر و گردن بلندتر و چندين گام و گردنه جلوتر بوده است. ادامه

* * *

سخنی پیرامون “آخرین وخشور” دفتر شعر سالار عزیزپور، نوشتۀ پوهاند لطیفی

* * *

یک نویسنده دو کتاب و چند سخن

منیر سپاس

درین زمان که کسی دل نمی دهد به سخن
ترحم است بر آن طوطیی که گویا شد.
صائب تبریزی
(ادامه)

* * *


نقد، بررسی و بازتاب کارنامۀ “شاهمامه” در نشرات دیگر

نگاهی به آخرین وخشورنوشتۀ داکتر سیاهسنگ برگرفته از سایت فردا

akherin_wakhshorjpg1

خرین وخشور
دفتر شعر
سالار عزیزپور بهار1384

نگاه نشراتی شهمامه با چاپ دفتر شعر محترم سالار عزيزپور به نام “اخرين وخشور” بار ديگر دستاورد تازه اش را به خوانندگان پيشکش کرده است. اين اثر ارزنده دارای سروده های عاشقانه و سياسی نويسنده، پژوهشگر و انديشمنديست با بيشترين تلاشها در راه پالوده نگهداشتن زبان. ( ادامه)

* * *

برگرفته از سایت آسمایی

نام کتاب : آخرین وخشور
سراینده : سالار عزیز پور
تاریخ چاپ : بهار 1384
جای چاپ: بنگاه نشراتی شاهمامه
شماره گان : 200 نسخه

آخرین وخشور ، دفتر شعری است از سالار عزیز پور که در آن شعرهایی در قالب های گوناگون و درونمایه های متنوع گرد آمده اند – غزل ، رباعی ، سنگردی ، سرودهای نیمایی و شعرهای سپید.

در صدای عزیزپور ، شکوهی از ویرانی ، بيداد و دلتنگی های غربت ، پژواک دارد و اندوه روزگاری که به بیان خودش « آفتاب در دل يک روز تنگ زندانی است » ، جز این چی می توان گفت .

کتاب به استاد واصف باختری پیشکش شده است و برخی از شعرهای کتاب نيز به کسان ديگر .

جليل شبگير پولاديان ، در جايی از مقدمهء کتاب می نويسد : « نوستالژی مالامال از حسرت و عزت گذشته ، سروده های عزيز پور ، از چاشنی غربت ، يعنی از چاشنی برخاسته از موقعيت او نيز سيراب می شود . « قصهء رفتن » تنها حادثهء رفتن ياران و دوستداران او نيست ، او خود نيز از رفته گان است و با پشتباری از تلخی هجران زير آسمان گريان دلتنگی آذرخش و بغضی در گلو … » .

شناسنامهء شاعر ، « شناسنامهء تکدرختی است در دل باد ، رها شده بر بال های سرد خزان » و « اعتماد » بنای خانهء او است و پاداشی برای ماندن .

آخرين وخشور ، نخستين دفتر شعر عزيز پور است و او که بيشتر در زمينهء فرهنگ و پژوهش های زبانشاختی گام می زند ، تاکنون چهار کتاب منتشر کرده است و چند کتاب و رسالهء ديگر وی نيز آمادهء چاپ اند . خامه اش رساتر باد و باغ شعرش پراز پرنده های رنگين تخيل .


نقد، بررسی و بازتاب کارنامۀ “شاهمامه” در نشرات دیگر

نوروز، انگیزه و رسالت فرهنگی

برگرفته از سايت فردا

و مجله خاک (کانون فرهنگی افغانستان مقيم بلغاريا )، شماره ششم سال 1383، ص 76 و77

Nawrooz1

نوروز
انگیزه و رسالت فرهنگی
بشیر عزیزی
پاییز 1382

“نوروز” پژوهشيست تازه و برخاسته از يک خود آگاهی که در گذشته نظاير چنين پژوهشها را در کشور، کمتر داشته ايم. نويسنده در اين اثر نه بر سياق معمول و قرار دادی به گرد آوردن مآخذ و منابع برای بيان مفهوم نوروز پرداخته، بلکه ديدی (ادامه)


نقد، بررسی و بازتاب کارنامۀ “شاهمامه” در نشرات دیگر

بررسی داستان سياه و سپيد

نوشتۀ دکتر مسعود ميرشاهی، انديشمند ايرانی

19 می 2004، پاريس

61

دست اندکاران بنگاه ويرايش شاهمامه از آقای مسعود ميرشاهی بخاطر ارسال نوشتهء شان جهت نشر در اين وبلاگ قلباْ متشکر اند.

سياه و سپيد نام يک داستان واقعی است که ا.آزرم آن را به صورت کتابی توسط انتشارات “شاهمامه” در 127 صفحه در پاييز 1382 با تيراژ 500 جلد در هلند منتشر کرده است. نويسنده در مقدمهء يک و نيم صفحه ای آن را کتابکی خوانده است که قصه زندگی و سير زيستن و عشق جانسوزش، در آن حکايت شده است. محتوای داستان راميتوان در آيينه شعر فروغ فرخزاد، در چکامه ای به نام ناشناس خلاصه کردکه چنين است

در پرده های درهم اميال سرکشم
نقش عجيب چهرهء يک ناشناس بود

ادامه

از « سياه و سپيد» تا « يأس از ياوه»

55

در ماه های پسين از ا. آزرم ، سه کتاب شعر و داستان چاپ شده است؛ به اين نام ها :
– سياه سپيد ، يک داستان واقعی
– طاعون ، يک داستان ميانه
– با يأس از ياو ، دفتر شعر

هر سه کتاب را بنگاه نشراتی شاهمامه ، انتشار داده است که تا کنون از اين سازمان نشراتی مجموعاً ده عنوان کتاب چاپی ديده ايم ، با صحافت و چاپ مرغوب و مطبوع .

ا. آزرم بانويی است با احساس و تخيل نيرومند که در سرزمين هاليند ميزيد و از چندی به اين سو دست به نگار شعر و داستان می زند و شور و شيدايی خاصی را در نبشه هايش می توان گواه بود .

در نثرش ، حديث خون و شبيخون جاريست و در شعرش ، آيه هايی از يأس و دلزده گی و سرانجام زنده گی ياوه .

زنده گيم تمام
يأس نه هميشه پرگلی است
که اش از قامت تو
آويخته ام
ديدارهايم
ياوه های نه هميشه به چايست
که اش از برای تو
سروده ام

هرچند تنهايی و يأس و ياوه ، مثلثی است که سراسر شعرها را در مهِ اندوهگنانه يی پيچيده است ، امّا ، عشق و ايمان و باور به خواستن و زيستن و بودن قامت بلند انديشهء او را می سازد و « کتيبهء بلند عشق را که بر فرداهاست ».

زبان ا.آزرم با آن که در هاله يی از ابهام شاعرانه پيچيده است ، امّا ، زبانی است فخيم و آگنده از صورخيال.

شعرهای سپيد بی وزن وی ، چنان آهنگين و هم آوا و انداموار اند که خواننده احساس نمی کند شعر سپيد بی وزن را می خواند ، چون وزنی به آرامش رودباری آرام در سينهء سبزه زاری حريری را تا پايان کتاب احساس می کند. قافيه ها هرازگاه سرلند می کنند تا سروده های او را نيمايی بسازند ، ولی به آرامی در پايان مصراع های آهنگين می لمند . چشم انتظار آنيم تا صدای ا.آزرم خاموش نگردد. بر اين « گبرصادق » سپس و سلام

برگرفته از سایت آسمایی


نقد، بررسی و بازتاب کارنامۀ “شاهمامه” در نشرات دیگر

همایش خوانش رمانِ شنگری به زبانِ آلمانی در شهرِ آراوِ سویس، شام جمعه 25 جون 2010 برگزار گردید.

Shingari-150x150

شنگری
داستان
نوشتۀ عزیز الله ایما
چاپ دوم فبروری 2009


عزیز الله ایما بر بلندای یک کامیابی تازه

AkramUsman

داکتر اکرم عثمان

اخیراً از نویسنده و داستانویس ارزنده عزیز الله ایما مجموعه ای زیبا شامل ده داستان به اداره مجله رسید که از هر نظر جالب و دلپذیر بود.
دیگر دیرگاهیست که عزیز الله ایما به عنوان داستاننویس نوآور و صاحب استعداد خود را تثبیت کرده و در حلقه داستاننویسان چیره دست ما جا گرفته است.
عنوان مجموعه حاضر “مردها به بام دنیا رفته اند” می باشد. این مجموعه در 64 صفحه آراسته شده و در تابستان 1358 خورشیدی از سوی بنیاد نشراتی ” شاهمامهً هالند” به زیور طبع آراسته گردیده است.
از تمام قصه های مندرج در این مجموعه بر می آید که نویسنده به تمام رموز و تکنیک های داستان نویسی معاصر احاطه کامل دارد و از انشای پخته و سخته در ایجاد داستان هایش بهره برده است.
برخی از این داستان ها در حال و هوای ریالستی نوشته شده و شماری از آنها فرا زمانی و فرا مکانی میباشند و نویسنده با چیره دستی از مرز های داستانویسی مالوف و متداول گذشته است.
خصیصهء دیگر قصه های این دفتر استحکام عبارات، انشای خوش و انتخاب موضوعات بکر می باشد.
حسن مطلع داستان های این مجموعه “دریا …طوفانی بود” می باشد و حسن ختامش داستانی بنام “گریز” می باشد، و سایه خدا، مردا به بام دنیا رفته اند، پس تو هم مرده ای؟ پس از پنجاه سال، دستمال سبز، تو مرد این خانه هستی! خونریزتر و تروریست دیگر داستان های کوتاه عزیز الله ایما می باشند که به عنوان متن این دفتر آمده اند. کارکنان فردا چاپ این کتاب زیبا را به قلمزن عزیز جناب عزیز الله ایما تبریک می گویند و مطالعه آنرا به دوستان فردا توصیه می کنند.