چراغداران

Shahmama’s prepared or recorded Visual and Audial programs about bold Afghan cultural, artistic or scientific personalities or activities

audio                            vid

چراغداران سلسله برنامه های ویدیویی شاهمامه در بزرگداشت از شخصیت های علمی، ادبی و هنری و کارکردهای ارزشمند

 

 

audio                            vid