Books Part 2

 

برای سواد آموزان

مؤلف: استاد ابراهیم سروش

تدوین کننده گان: عتیق الله فقیری و منیژه نادری

زمان چاپ نخست: بهار ۱۳۸۷ خورشیدی- هالند

نشر این کتابها با حفظ امتیاز به بنیاد شاهمامه مجاز است.

TT2
T3
T4T5
T6
T7T8
T9T10
T11
T12T13
T14T15
T16T17
T18
T19T192
T193T22
T23T24
T25T26
T27T28
T29

خرسندیم که اینبار فرصت فرا رسید تا سلسلهٔ ۹۹ گام را به شما خواننده گان عزیز پیشکش نماییم. قابل تذکر میدانیم که کار این کتاب به همکاری شماری از دست اندرکاران عرصهٔ فرهنگی در سال ۲۰۰۸ به اکمال رسید و ما آرزو داشتیم تا نشر این سلسله از جانب یکی از مراجع مربوط در داخل کشور صورت پذیرد و با وجود پیشنهاد های زیاد از جانب استاد ابراهیم سروش و دست اندرکاران بنیاد شاهمامه به مراجع مختلف کشور، زمینه چاپ آن میسر نشد ولی مسروریم میتوانیم آن را بدون هزینه از طریق انترنت به دسترس هموطنان قرار دهیم .

همانگونه که در مقدمه کتاب ذکر شده است، تأکید میگردد که کمی ها و کاستی های در این چهار جلد (دو جلد آموزش و دو کتاب تمرین) موجود خواهند بود و از صاحبنظران تقاضا میکنیم تا در بهبودی آن ما را رهنما شوند