روز کتاب

Conference arranged by FAROE, FAVON and Shahmama Foundation

31 October 2015, The Netherlands

Part 1

Shahmama’s Special part

Part2

Part 3

Part 4

Part5

Part6

Part 7

Part8

Part9

Part 10

Part10

Part 11

گزارش ویدیویی از همایش «کتاب»
به ابتکار «فارو»، «فافون» و بنیاد «شاهمامه»
۳۱ اکتوبر ۲۰۱۵، هالند

31 October 2015, The Netherlands

بخش نخست، سر آغاز و  بررسی کتاب «رنج های مقدس»، اثر استاد نسیم رهرو

چاپ انتشارات شاهمامه

بخش ویژهٔ انتشارات شاهمامه

بررسی فعالیت ها و دست آوردها توسط تاریخنگار فرهیخته استاد نصیر مهرین

بخش دوم، فریاد خاموش Silent Screams نوشتهٔ فریده احمدی
تزس ماستری، به زبان ناروژی ۲۰۰۶
به زبان انگلیسی ۲۰۱۳

بخش سوم
معرفی کتاب گفتمان بحران افغانستان، نگاهی به رکود نسبی تاریخی و چالش های معاصر

نویسنده: داکتر موسی صمیمی

بخش چهارم

معرفی کتاب خراسان زادهٔ NL زمینم
سراینده: تانیا عاکفی
ویارستار: استاد ناصر نجفی
شامل ۱۸۴ سروده و پاره متن با زبان فارسی
و ۱۸ س سرودهٔ هالند و یک سرودهٔ انگلیسی
با مقدمه یی از استاد پرتو نادری

بخش پنجم
معرفی کتاب چشم های سیاه بهار
نوشتهٔ قادر مرادی

بخش ششم
معرفی بازگشت هابیل
نوشتهٔ سیامک هروی

بخش هفتم
معرفی کتاب دخت غروب
دفتر شعر عزیزه عنایت

بخش هشتم
سخنان نسیم رهرو در مورد اثر شان «رنجهای مقدس»

بخش نهم
معرفت با شهزاده سمرقندی
نویسندهٔ رمان «زمین مادران»

بخش دهم،‌ حرفهای با بانو فریده احمدی
نویسندهٔ «فریاد خاموش» Sielent Screams
تیزس ماستری

بخش یازدهم
جمعبندی برنامه توسط شاعر فرهیخته شبگیر پولادیان