مسابقات

bycB

AWBP’s first Bike Competition between Girl’s Schools in Kabul, Spring 2009

In the continuation of Afghan Women Bike Project, Shahmoama arranged a competition between Aryana, Aiesha-e Durani and Rabia Balkhi girl’s high-schools. The trained students were also prepared for a basic traffic rules test.

7

This project is to encourage school girls to use bicycle in their life, so we recognize all three parties as winners. Since we are not satisfied with the theory exam results, we request the Ministry of Education of Afghanistan and Traffic authorizes to pay more attention on this field.

33

Shahmoama would likes to cooperate those organizations/associations who want to work on making materials for learning traffic rules.

1

We wish these girls more success and hope they can use bicycle in their daily life.

15

This sheet is for your answers.

aaa1bycB

مسابقات بایسکل رانی میان سه مکتب دختران شهر کابل

7

به ادامۀ برنامه های پروژۀ بایسکل برای زنان افغان، جهت تشویق دختران مکاتب شهر کابل “شاهمامه” مسابقات رقابتی تیوری اساسات قوانین ترافیک و بایسکل رانی را میان سه لیسۀ آریانا، رابعۀ بلخی و عایشۀ درانی در کابل برگزار کرد. این مسابقات به سلسلۀ برنامۀ پروژۀ بایسکل برای زنان بوده که در سال 2008 با همکاری کمپنی جمال شماری از دختران مکاتب متذکره آموزش بایسکل رانی دیدند

33

در زمینه حدود 70 سوال توسط “شاهمامه” تهیه و برای امتحال نظری به کابل فرستاده شد که 50 پرسش آن برای امتحان انتخاب گردید. دختران هر سه مکتب با توجه و علاقمندی کامل به این مسابقه اشتراک کردند و از اینکه در چنین شرایطی دختران توجه به این حرکت مثبت اجتماعی دارند، ما هر سه گروپ را برنده میدانیم و از زمرهٔ پیشگامان در عرصه بهتر شدن وضعیت زن در افغانستان. ولی یادآور میشویم که نتیجهٔ امتحان نظری قناعتبخش نبود و از مراجعی چون وزارت تعلیم و تربیه و ریاست ترافیک کابل تمنا میکنیم که در امر آموزش اساسات قوانین ترافیک به خصوص برای شاگردان مکاتب جدی تر اقدام کنند. از اینکه بنیاد شاهمامه امکانات تهیهٔ مواد درسی برای آموزش قوانین ترافیک را دارد، امیدوارم هر موسسه یی که ضرورت به همکاری داشته باشند، روی ما حساب کنند

1

از موسسۀ خیریۀ Cord Aid که در تمویل پروژۀ بایسکل برای زنان افغان ما را یاری کرده اند سپاسگزاریم و توجه بیشتر شان را در قدم های بعدی آن خواهانیم

15

This sheet is for your answers.

aaa1