تجلیل از دهسالگی انشا (انجمن نویسنده گان و شاعران افغانستان

26th October 2013, Holland

Part 1

Part 2

 

Part 3

Part 4

Part 5

26th October 2013, Holland

Part 1

Part 2

 

Part 3

Part 4

Part 5