خانه / بازتاب شهمامه

بازتاب شهمامه

بازتاب شاهمامه در دیگر نشریات

بنیاد شاهمامه دهساله شد نصیر مهرین برگرفته از صفحه وزین «خوشه» http://khosha-weblog.blogspot.de/ مارچ ۲۰۱۳، هامبورگ دهسال پیش ، در ماه مارچ ۲۰۰۳ بنیاد شاهمامه درکشورهالند به ابتکار جفت فرهنگدوست و پیراسته با آرزوهای نیک اجتماعی ، بانو منیژه نادری وآقای عتیق فقیری آغاز به کار فرهنگی – نشراتی نمود. گزینش …

ادامه...