شاهمامه” یک نهاد فرهنگی – اجتماعی بوده و به هیچ تنظیم و سازمانی وابسته نمی باشد. ”شاهمامه” با تمام حرکت ها و جریاناتی که بخاطر تأمین صلح، امنیت، دیموکراسی و عدالت اجتماعی در افغانستان تلاش دارند، همکاری می کند. ما باور داریم که روشنفکران و دانشمندان ما میتوانند در تغییر وضعیت کشور نقش مهم داشته باشند. “شاهمامه” معتقد به آزادی اندیشه و بیان بوده و هر گونه کوشش مثبت در این راه را حمایت میکند. “شاهمامه” با پخش اندیشه های نویسندگان و قلمبدستان همواره تلاش دارد تا در راه تأمین عدالت اجتماعی و تساوی حقوق شهروندان افغانستان همکار باشد.
بهبود وضعیت زنان افغان از دیدگاه “شاهمامه” موضوع مهم است. این نهاد در محدودۀ امکان برای هرگونه حرکت مثبت در راستای حمایت از حقوق زن در افغانستان و بهتر شدن وضع زندگی زنان یاری و مدد میرساند. همزمان “شاهمامه برای بازتاب اندیشه های زنان از طریق نشر آثار شان همکاری می کند. مسئلۀ آموزش و پرورش فرزندان کشور یکی از نکات مورد توجه “شاهمامه” است و این نهاد میکوشد تا در صورت امکان در محدودۀ توانایی خود با همکاری دانشمندان و صاحبنظران افغان در غرب، مواد آموزشی و معلوماتی برابر به معیار های جهان برای شاگردان مکاتب، سواد آموزان و مطالبی در سطح دانشگاه تهیه و به نشر برساند.
واژهٔ ”شاهمامه” یا ”شهمامه” از نام پیکرۀ ۳۵ متری بودای بامیان گرفته شده است که در مارچ ۲۰۰۱ توسط طالبان تخریب شد بنگاه ”شاهمامه” از مارچ ۲۰۰۳ در کشورهالند به فعالیت پرداخته و در جنوری ۲۰۰۵ به شکل یک نهاد نشراتی غیر انتفاعی راجستر دولت هالند شد. این بنیاد در نشر آثار نویسندگان افغان همکاری میکند. افزون بر این “شاهمامه” در زمینۀ چاپ نشریه های انجمن های مختلف هموطنان در اروپا همکاری کرده و دست آورد های این بنیاد روی این سایت موجود است.بنا به گسترش فعالیتهای شاهمامه، این مرکز از نومبر ۲۰۰۷ به شکل یک نهاد انکشاف اجتماعی افغانها ارتقا یافت.
«شاهمامه» از آغاز تا حال توانسته است به لحاظ تخنیکی در نشر بیشتر از ۱۶۰ عنوان کتاب نویسنده‌های مختلف افغان در غرب و نشریه‌های شماری از مراکز افغان‌ها، تهیه‌ی دهها گزارش ویدیویی همایش‌های فرهنگی و گردهم‌آیی‌های سیاسی، تهیه‌ی سلسله برنامه‌های چراغ‌داران با آرشیف‌سازی کارنامه‌ی شخصیت‌های گمنام علمی و فرهنگی، تهیه‌ی مصاحبه‌ها و پرزنتیشن‌های ویدیویی و غیره فعالیت‌های افغان‌ها در اروپا و دیگر گوشه‌های جهان، همکاری کند. فعالیت‌های «شاهمامه» در داخل کشور راه‌اندازی پروژه‌ی بایسکل برای سه مکتب دختران شهر کابل و تهیه‌ی گزارشی از نابینایان و ناشنوایان ولایت غزنی می‌باشد.
(مجله‌ی «نهال» گاهنامه‌ی کودکان و نوجوانان افغانستان در بیرون‌مرز یکی از دست آورد های دیگر شاهمامه است که در ۱۳ شماره به نشر رسید و نسبت نبود امکانات توقف یافت و دراین تارنما قابل دسترسی میباشد.
تهیه‌ی سلسله‌ی سوادآموزی «99 گام» که در بر گیرنده‌ی 99 درس در دو دوره‌ی دوجلدی کتاب‌های خوانش و تمرینات نیز یکی از دست آوردهای بنیاد «شاهمامه» ‌می‌باشد که به همکاری استادان سابق دانشگاه کابل تهیه شده و آماده‌ی چاپ و استفاده می‌باشد.
تارنمای «فراسو» (www.farasu.net) که بازتاب دهندهٔ اندیشه و ها و دست آورد های علمی و ادبی نویسنده گان داخل و خارج افغانستان است، تحت پوشش بنیاد شاهمامه فعالیت دارد. دست‌آورد‌ها، کارکردها و گزارش‌های ویدیویی فعالیت‌های «شاهمامه» در سایت بنیاد شاهمامه قابل دست‌رسی‌اند.
قابل یادآوری‌ست که فعالیت‌های «شاهمامه» به جز از پروژه‌ی بایسکل و چند شماره‌ی معدود مجله‌ی «نهال» باقی در گذشته افتخاری بوده و ما حمایت اقتصادی کدام مرجع مشخص را نداشته‌ایم و امکانات تخنیکی کمپنی کوچک‌مان «بنگاه تصویر» زمینه‌ساز فعالیت‌های «شاهمامه» بوده است و از این بعد بخش چاپ کتاب در این نهاد با حفظ امتیاز به انتشارات شاهمامه از طریق کمپنی تصویر صورت میگیرد و مسایل مالی آن مربوط «تصویر» میباشد.