“شاهمامه” یک نهاد فرهنگی – اجتماعی بوده و به هیچ تنظیم و سازمانی وابسته نمی باشد. ”شاهمامه” با تمام حرکت ها و جریان های که بخاطر تأمین صلح، امنیت، دیموکراسی و عدالت اجتماعی در افغانستان تلاش دارند، همکاری می کند. ما باور داریم که روشنفکران و دانشمندان ما میتوانند در تغییر وضعیت کشور نقش مهم داشته باشند. “شاهمامه” معتقد به آزادی اندیشه و بیان بوده و هر گونه کوشش مثبت در این راه را حمایت میکند. “شاهمامه” در راه طرح پروژه های انکشافی برای بهتر شدن وضعیت مردم کشور و اعمار مجدد افغانستان در هر راستای ممکن آمادهٔ همکاری میباشد. “شاهمامه” با پخش اندیشه های نویسندگان و قلمبدستان همواره کوشیده است تا افغانهای دانشمند و تحصیلکرده را برای سهم گیری در بازسازی افغانستان تشویق نماید. بهبود وضعیت زنان افغانستان از دیدگاه “شاهمامه” موضوع مهم است. این نهاد در محدودۀ امکان برای هرگونه حرکت مثبت در راستای حمایت از حقوق زن در افغانستان و بهتر شدن وضع زندگی زنان یاری و مدد میرساند. همزمان “شاهمامه برای بازتاب اندیشه های زنان از طریق نشر آثار شان همکاری می کند. مسئلۀ آموزش و پرورش فرزندان کشور یکی از نکات مورد توجه “شاهمامه” است و این نهاد میکوشد تا در محدودۀ امکانات خود با همکاری دانشمندان و صاحبنظران افغان در غرب، مواد آموزشی و معلوماتی برابر به معیار های جهان برای شاگردان مکاتب، سواد آموزان و مطالبی تهیه و به نشر برساند. «شاهمامه» به برابر و همزیستی مسالمت آمیز همه اقوام افغانستان سخت معتقد بوده و هرگونه تبعیض را به شدت تقبیح میکند. بودیجه “شاهمامه” از طریق کمک های موسسات تمویل کننده و اشخاص خیرخواه تهیه میشود و “شاهمامه” در زمینه به موسسه و شخص کمک کننده جوابده است واژهٔ ”شاهمامه” یا ”شهمامه” از نام پیکرۀ 35 متری بودای بامیان گرفته شده است که در مارچ 2001 توسط طالبان تخریب شد بنگاه ”شاهمامه” از مارچ 2003 در کشورهالند به فعاليت پرداخته و در جنوری 2005 به شکل یک نهاد نشراتی غیر انتفاعی راجستر دولت هالند شد.
دست آوردها: - همکاری در نشر بیشتر از 100 جلد کتب نویسنده گان افغانستان در برونمرزها؛ - تهیه و نشر 13 شمارهٔ گاهنامهٔ آموزشی و معلوماتی نهال، ویژهٔ کودکان و نوجوانان بیرونمرز؛ - همکاری با بنیاد ها و موسسات مختلف افغانها در تدویر برنامه های شان در اروپا؛ - تطبیق پروژهٔ بایسکل برای دختران سه مکتب در کابل؛ - ایجاد برگهٔ «چراغداران» برای معرفی کارکردهای شخصیت های گمنام علمی و فرهنگی کشور؛ - تدوین و نشر سلسلهٔ سواد آموزی «99 گام» در دو جلد و دو دوره - تهیه گزارش های سیاسی-فرهنگی از برنامه های متعدد افغانها در اروپا - همکاری در نشر جراید و مجلات شماری از بنیاد های افغانها در اروپا بنا به گسترش فعالیتهای شاهمامه، این مرکز از نومبر 2007 به شکل یک نهاد انکشاف اجتماعی افغانها ارتقا یافت.