Home / Books Part 2

Books Part 2

 

برای سواد آموزان

مؤلف: استاد ابراهیم سروش

تدوین کننده گان: عتیق الله فقیری و منیژه نادری

زمان چاپ نخست: بهار ۱۳۸۷ خورشیدی- هالند

نشر این کتابها با حفظ امتیاز به بنیاد شاهمامه مجاز است.

12
34

خرسندیم که اینبار فرصت فرا رسید تا سلسلهٔ ۹۹ گام را به شما خواننده گان عزیز پیشکش نماییم. قابل تذکر میدانیم که کار این کتاب به همکاری شماری از دست اندرکاران عرصهٔ فرهنگی در سال ۲۰۰۸ به اکمال رسید و ما آرزو داشتیم تا نشر این سلسله از جانب یکی از مراجع مربوط در داخل کشور صورت پذیرد و با وجود پیشنهاد های زیاد از جانب استاد ابراهیم سروش و دست اندرکاران بنیاد شاهمامه به مراجع مختلف کشور، زمینه چاپ آن میسر نشد ولی مسروریم میتوانیم آن را بدون هزینه از طریق انترنت به دسترس هموطنان قرار دهیم .

همانگونه که در مقدمه کتاب ذکر شده است، تأکید میگردد که کمی ها و کاستی های در این چهار جلد (دو جلد آموزش و دو کتاب تمرین) موجود خواهند بود و از صاحبنظران تقاضا میکنیم تا در بهبودی آن ما را رهنما شوند